ПАТРУЛЬНАЯ ПОЛИЦИЯ ОДЕССЫ ЗАПУГИВАЮТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ. ПРОВЕРКА ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ВИДЕО)

четверг, 14 апреля, 2016 - 11

Осуществление проверки хозяйственной деятельности положено на определенные структуры, как городские управления, так и структуры государственного уровня. Орган МВД и их должностные лица имеют право проверять хозяйственную деятельность только в исключительных случаях, в случаях оперативно-розыскных мероприятий.

З А К О Н   У К Р А Ї Н И Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері 
господарської діяльності 

Стаття 4. Загальні вимоги до здійснення державного нагляду (контролю)

      1. Державний  нагляд  (контроль)   здійснюється   за   місцем провадження  господарської  діяльності суб'єкта господарювання або його відокремлених підрозділів, або у приміщенні органу державного нагляду (контролю) у випадках, передбачених законом.

      2. У разі якщо суб’єкт господарювання на відповідний плановий період  включений  до планів здійснення заходів державного нагляду (контролю)    одночасно   кількох   органів   державного   нагляду (контролю),   відповідні   планові  заходи  здійснюються  органами державного   нагляду   (контролю)  комплексно  -  одночасно  всіма органами  державного  нагляду  (контролю),  до  планів  здійснення заходів  державного  нагляду  (контролю)  яких  включено  суб’єкта господарювання.
     Складання  та затвердження плану комплексних планових заходів державного   нагляду   (контролю)   органами   державного  нагляду (контролю)  здійснюються  в  порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

      План   комплексних   планових   заходів   державного  нагляду (контролю)  затверджується  для  всіх  органів  державного нагляду (контролю)  центральним  органом  виконавчої  влади,  що  реалізує державну  політику у сфері розвитку підприємництва, не пізніше ніж за 10 днів до початку відповідного планового періоду.

      Здійснення  заходів  державного  нагляду  (контролю)  різними органами  державного  нагляду  (контролю)  з  одного й того самого питання заборонено.

      Здійснення  органом державного нагляду (контролю) щодо одного суб’єкта   господарювання   планових  заходів  державного  нагляду (контролю)  протягом  одного  планового періоду заборонено, якщо в цьому  плановому періоді такий суб’єкт господарювання включений до плану  здійснення  заходів  державного  нагляду  (контролю) іншого органу державного нагляду (контролю).

      Внесення  одного  й  того  самого  суб’єкта господарювання до планів  державного  нагляду  (контролю)  різних органів державного  нагляду (контролю) є підставою для проведення щодо такого суб’єкта господарювання  комплексного  планового  заходу державного нагляду (контролю).

     3.  Планові  та позапланові заходи здійснюються в робочий час суб'єкта  господарювання, встановлений його правилами внутрішнього трудового розпорядку.

     4. Виключно законами встановлюються:
      органи, уповноважені  здійснювати державний нагляд (контроль) у сфері господарської діяльності;
     види господарської діяльності,  які  є  предметом  державного нагляду (контролю); 
     повноваження органів   державного   нагляду  (контролю)  щодо зупинення виробництва  (виготовлення)  
або  реалізації  продукції, виконання робіт, надання послуг;
      вичерпний перелік   підстав   для   зупинення   господарської діяльності; 
      спосіб здійснення державного нагляду (контролю);
      санкції за порушення вимог законодавства і перелік  порушень, які  є  підставою для видачі органом 
державного нагляду (контролю) припису, розпорядження або іншого розпорядчого документа. 
     Орган державного  нагляду  (контролю)  не  може   здійснювати державний нагляд (контроль) у 
сфері господарської діяльності, якщо закон прямо не уповноважує такий орган  на  здійснення  державного 
нагляду  (контролю)  у певній сфері господарської діяльності та не визначає повноваження такого органу 
під час здійснення  державного нагляду (контролю).
      5.   Виробництво  (виготовлення)  або  реалізація  продукції, виконання  робіт,  надання послуг суб’єктами 
господарювання можуть бути призупинені виключно за рішенням суду.
      Відновлення   виробництва   (виготовлення)   або   реалізації продукції,    виконання    робіт,    надання   
послуг   суб’єктами господарювання  після  призупинення  можливе  з  моменту отримання органом    
державного    нагляду    (контролю),   який   ініціював призупинення,  повідомлення  суб’єкта  господарювання 
про усунення ним усіх встановлених судом порушень.
     6. Посадовій  особі  органу  державного  нагляду   (контролю) забороняється   здійснювати   
державний   нагляд  (контроль)  щодо суб'єктів господарювання, з якими (або із службовими особами яких) 
посадова особа перебуває в родинних стосунках.
      7. У  разі  якщо  норма закону чи іншого нормативно-правового акта,  виданого  відповідно  до  закону,  
припускає   неоднозначне тлумачення  прав  і  обов'язків суб'єкта господарювання або органу державного 
нагляду (контролю)  та  його  посадових  осіб,  рішення приймається на користь суб'єкта господарювання. 
     8. Органи   державного   нагляду   (контролю)   та   суб'єкти господарювання мають право фіксувати 
процес  здійснення  планового або  позапланового  заходу  чи кожну окрему дію засобами аудіо- та відеотехніки, 
не перешкоджаючи здійсненню такого заходу.
      9. Невиконання приписів,  розпоряджень та  інших  розпорядчих документів  органу  державного  
нагляду  (контролю) тягне за собою застосування штрафних санкцій до суб'єкта господарювання згідно із законом. 
     10. Посадові  особи  органу  державного  нагляду (контролю) з метою  з'ясування  обставин,  які  мають  
значення   для   повноти проведення  заходу,  здійснюють у межах повноважень,  передбачених законом,  огляд 
територій або приміщень,  які використовуються для провадження господарської діяльності, а також будь-яких 
документів чи предметів, якщо це передбачено законом. 
     Під  час  проведення заходів державного нагляду (контролю) не допускається вилучення у суб’єктів 
господарювання оригіналів їхніх фінансово-господарських,  бухгалтерських  та  інших  документів, а також   
комп’ютерів,   їх   частин,  крім  випадків,  передбачених кримінальним процесуальним законодавством. 
     11. Плановий чи позаплановий захід  повинен  здійснюватися  у присутності керівника або його 
заступника, або уповноваженої особи суб'єкта господарювання.
     12. Перед початком здійснення державного  нагляду  (контролю) посадова  особа органу державного 
нагляду (контролю) вносить запис до  відповідного  журналу   суб'єкта   господарювання   (за   його наявності).
      13. Діяльність   органів   державного   нагляду   (контролю), пов'язана зі збором інформації, метою якого 
є отримання відомостей про масові явища та процеси, що відбуваються у сфері господарської діяльності, 
не вважається заходами державного нагляду (контролю). 
     14. Під час здійснення державного нагляду (контролю) посадові особи  органу  державного нагляду (контролю) 
зобов'язані зберігати комерційну таємницю суб'єкта господарювання.
      Інформація, доступ  до  якої   обмежено   законом,   одержана посадовою  особою  органу  державного  
нагляду  (контролю) під час здійснення державного нагляду (контролю),  може  використовуватися виключно 
в порядку, встановленому законом. 
     Органи державного нагляду (контролю) забезпечують спеціальний режим  захисту  та  доступу  до  інформації,  
що   є   комерційною таємницею, згідно з вимогами закону. 

На основании данного Закона Украины можно однозначно заявить, что такую проверку может осуществить только соответствующая инстанция в установленном порядке КМУ. На сегодняшний день порядок не принят и не узаконен, а, следовательно, и проверки быть не может. Кроме всего прочего, кабинетом министров Украины наложен мораторий на проверки фискальными службами малого и среднего бизнеса, кроме уголовных производств в отношении предпринимателя.

Все эти доводы и другие факты говорят о том, что в случае обращения гражданина в правоохранительные органы с проверкой того или иного предпринимателя, соответствующее должностное лицо обязан, во-первых, ознакомить с материалами дела, предоставить возможность подать предложения, либо возражения, во-вторых, выяснить, является ли перед ним человек, собственником данного бизнеса, в-третьих, предложить собственнику согласованную дату для ознакомления с документами, в случае отказа, подать соответствующие запросы в инстанции, регулирующие сферы бизнеса. И только после всего этого, в случае какого-либо нарушения подать обращение о проведении соответствующей проверки данного предпринимателя. Других путей на сегодняшний день нет. Самолично, полицейский не имеет права проводить такие проверки. Мы же видим факт превышения полномочий и использование занимаемой должности.

По данному факту написано заявление о преступлении. Проводится проверка, хотя участковый в видео заявил, что аттестацию не прошел, а, следовательно, ему уже не холодно и не жарко, как закончится проверка.

Будьте взаимно вежливыми с сотрудниками полиции, помните, они работают для нас.

Добавить комментарий

Plain text

  • HTML-теги не обрабатываются и показываются как обычный текст
  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.
CAPTCHA на основе изображений
Введите код с картинки
Яндекс.Метрика

Сейчас на сайте

Пользователей онлайн: 0.

Контакты

Вы можете связаться с нами используя следующие номера телефонов.